Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Transparència  >   Accés a la informació pública

Accés a la informació pública

Mitjançant aquest formulari podeu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

Si voleu fer una proposta o un suggeriment o bé formular una consulta o una queixa, no heu d'utilitzar aquest canal, sinó l'espai previst per a aquestes actuacions.

El procediment administratiu d'accés a la informació pública s'ha d'ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s'ha rebut, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l'Administració ha de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació en el termini d'un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d'aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies. L'accés a la informació pública és gratuït, però l'expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.

 

   
               
Dades de contacte
       
Nom (*):
       
       
       
Primer cognom (*):
       
       
       
Segon cognom:
       
       
       
Correu electrònic (*):
       
       
       
Document d'identitat personal (*):
       
       
       
Raó social:
       
       
       
Adreça:
       
       
       
Codi postal:
       
       
       
Població:
       
       
       
País:
       
       
       
Telèfon:
       
       
 
       
Sol·licitud
       
Informació precisa a la qual es vol tenir accés, amb el màxim detall possible per a la seva correcta gestió (*):
       
       
       
Forma o format en què es prefereix tenir accés a la informació (correu electrònic ...) (*):
       
       
       
Motius de la sol·licitud:
       
       
 
Arxiu adjunt (Grandària màxima 10MB):
 
       
Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat per a la difusió institucional, publicacions i comunicacions mitjançant internet.

L'òrgan responsable del fitxer és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona.

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.

       
                       
       
                
                   
       
(*) Camps obligatoris
   

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral